شیلد ایمنی محافظ صورت

در مواقعی که افراد در پست ها یا خط های برق کار می کنند برای جلوگیری از آسیب های فراورده ناشی از ارک های تابلوهای برق و خط مورد استفاده قرار می گیرد که در صورت نبود آن خسارات زیادی به چشم و صورت وارد می شود