انواع آچار خودنگهدار

آچار های خودنگهدار سه نوع است آچار اف آلن که برای سفت کردن کلم ها و آچار جداساز برای جدا کردن کابل زمان انشعاب گیری استفاده میشود